Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpTổng hợp mẫu quyết định, thông báo giải thể doanh nghiệp

Tổng hợp mẫu quyết định, thông báo giải thể doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp/ Thành lập công ty là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng cho một doanh nghiệp kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp.

Khái quát về giải thể doanh nghiệp

Giải  thể doanh nghiệp là gì?

Quá trình kết thúc sự tồn tại của một doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc có khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài sản của mình được gọi là giải thể doanh nghiệp

Đặc điểm của giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

quyết định giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp được xác định bởi các đặc điểm pháp lý sau:

 – Về bản chất: Đây là quy trình bao gồm các hành vi kinh tế (thanh lý tài sản, thanh toán nợ) và pháp lý (quy trình hành chính nhằm “xóa” tên doanh nghiệp ra khỏi cơ quan ĐKKD).

– Về lý do của việc giải thể: Việc giải thể có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm cả vi phạm pháp luật của doanh nghiệp hoặc quyết định cá nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Về điều kiện giải thể: Doanh nghiệp chỉ giải thể để thoát ra khỏi thị trường khi chắc chắn trả hết nợ và chịu mọi trách nhiệm về tài sản. Nếu doanh nghiệp không có khả năng trả nợ, luật phá sản có thể được sử dụng để chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

– Sau đây là danh sách các đối tượng phải ra quyết định giải thể: Người quyết định giải thể doanh nghiệp là chủ sở hữu doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký công ty không có thẩm quyền chấp thuận hoặc không đồng ý việc giải thể; thay vào đó, nó chỉ đánh giá tính hợp pháp của hồ sơ giải thể và nếu không có ý kiến phản đối việc giải thể thì cập nhật trạng thái thành “đã xong”.

Trong trường hợp giải thể không tự nguyện, chủ sở hữu doanh nghiệp buộc phải giải thể công ty do có quyết định tạm ngừng hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định giải thể của Tòa án.

Xem thêm : Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

định giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-22

Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP _________ Số: ….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________ …, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………..Ngày cấp……….. Nơi cấp:………………..

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số: ngày /…./

Lý do giải thể:

Yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh báo cáo tình hình công ty đang tiến hành thủ tục giải thể và đăng tải nghị quyết / quyết định giải thể cũng như các biên bản họp và phương án xử lý nợ trên trang web. Thông tin về cách đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã giải quyết xong các khoản nợ và các trách nhiệm tài sản khác, không phải giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành “đã giải thể”.

Công ty đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này trước pháp luật.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký và ghi họ tên)1

___________________

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Xem thêm : Giải thể doanh nghiệp

quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…………/QĐ                       Độc Lập  – Tư Do – Hạnh Phúc
  

Hà Nội, ngày… tháng…… năm…..

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 

– Căn cứ Điều 201, Điều  202, Điều 204, Điều 205 Luật doanh nghiệp  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015;
– Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………………………………
– Mã số doanh nghiệp…………ngày cấp…… ……nơi cấp ………..
– Địa chỉ trụ sở:………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………..

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

– Hợp đồng đã ký và đang trong quá trình hoàn thành: (Bao gồm nội dung hợp đồng, quy trình và thời hạn thanh lý hợp đồng.) Lưu ý thời hạn thanh lý hợp đồng là 6 tháng kể từ ngày có quyết định giải thể.)

– Doanh nghiệp không ký hợp đồng mới không phải là hợp đồng để thực hiện việc giải thể doanh nghiệp kể từ thời điểm có quyết định giải thể.

– Không được hủy bỏ các hợp đồng đang còn hiệu lực.
Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

(Doanh nghiệp liệt kê rõ ràng từng loại nợ người tiêu dùng, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, cũng như ngày đến hạn thanh toán.) Có thể mất hơn 6 tháng kể từ ngày thi hành quyết định ly hôn.
–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:
Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày     /         /        .

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)
Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

Điều 7: Ông/bà …. là Chủ sở hữu doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các khoản thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, cũng như chịu trách nhiệm cá nhân theo pháp luật về hậu quả của doanh nghiệp. Hoàn thiện chính xác, trung thực hồ sơ giải thể và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba năm.

Điều 8: Quyết định này được công bố công khai tại trụ sở chính công ty và trụ sở các đơn vị trực thuộc, đồng thời được gửi cho các chủ nợ cùng với phương án xử lý nợ cũng như người lao động và chủ nợ. các quyền và trách nhiệm liên quan, đã được chuyển đến các cơ quan chính phủ.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhậnĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
– Như điều 8;(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xem thêm : thông báo giải thể doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments