Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpThông tin cần nắm chắc về người đại diện theo pháp luật...

Thông tin cần nắm chắc về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chính là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đó thực hiện các quyền và cả nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, và các nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài Tòa án và cả các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tổng quan về quy định người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật nói chung là người đại diện do pháp luật quy định hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mà không phải do các bên thỏa thuận với nhau.

Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là những người trong các trường hợp như sau: cha và mẹ đối với con chưa thành niên; người giám hộ đối với người được giám hộ; hoặc người được Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đứng đầu của pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân đó hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với pháp nhân; là chủ hộ đối với hộ gia đình trong các giao dịch vì lợi ích chung của hộ gia đình, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình; tổ trưởng tổ hợp tác đối với một tổ hợp tác; và cả những người khác theo quy định của pháp luật.

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chính là cá nhân sẽ đại diện cho doanh nghiệp đó thực hiện các quyền và cả nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch của doanh nghiệp, và sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, là nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài Tòa án và cả các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Từ khái niệm trên ta rút ra:

Thứ nhất Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần phải là một cá nhân;

Người đại diện theo pháp luật sẽ đại diện cho doanh nghiệp đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của bản thân doanh nghiệp;

Và cuối cùng là Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp của họ trong tố tụng tại Tòa án và trước Trọng tài. 

Xem thêm: Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020 thì

Thứ nhất: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chính là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đó thực hiện các quyền và cả nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, và sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Đối với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn và loại hình công ty cổ phần thì có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ của công ty được quy định cụ thể số lượng và chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó. Nếu công ty đó có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ của công ty phải quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật công ty.

Thứ ba: Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Và Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, người đại diện này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải thực hiện ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này thì người đại diện theo pháp luật vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền…

Thứ tư là Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định được quy định tại khoản 4

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực và cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng các thông tin cũng như bí quyết và cơ hội kinh doanh, các tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức và cá nhân khác;

Phải Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình và người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, và phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Ngoài ra Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các thiệt hại cho doanh nghiệp do chính vi phạm trách nhiệm.

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Hoàn toàn có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, việc thay đổi cần phải nộp hồ sơ theo quy định, thực hiện theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nghị định của Chính Phủ.

Một số thắc mắc khác về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Có gì khác giữa chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật?

Nhiều người nghĩ rằng người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu là một nhưng không phải như vậy, Với cương vị là người nắm giữ vốn của công ty thì chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với phần lớn các vấn đề của công ty. Còn là người đại diện theo pháp luật có nhiệm vụ đại diện cho công ty làm việc với khách hàng và đại diện cho công ty trước pháp luật thôi.

Chủ sở hữu sẽ là người trực tiếp được hưởng lợi tức từ chính hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi vốn mà người này đã đóng góp vào công ty. Còn người đại diện được hưởng là từ lương và thưởng mà do chính chủ sở hữu chi trả.

Quyền của người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật sẽ có quyền nhân danh doanh nghiệp thực hiện hai chức năng chính là xác lập và thực hiện giao dịch dân sự của doanh nghiệp trong phạm vi đại diện được ghi nhận và nêu trong điều lệ của pháp nhân hay theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Người đại diện của công ty TNHH

Giám đốc có phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không?

Có thể hiểu rằng Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu của công ty, cả hai trường hợp giám đốc đồng thời là người đại diện ngoài ra giám đốc được thuê và và đương nhiên không phải người đại diện theo pháp luật.

Ví dụ: Đối với doanh nghiệp tư nhân thì Giám đốc có thể do chủ doanh nghiệp tư nhân thuê cho quản lý hoạt động của doanh nghiệp, còn người đại diện là chủ doanh nghiệp tư nhân đó.

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật có được ủy quyền không?

Theo quy định của pháp luật thì:

“Cá nhân và pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân và pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Các thành viên hộ gia đình và tổ hợp tác, các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử ra cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền và trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện”.

Như vậy thì người đại diện theo pháp luật của công ty hay pháp nhân thì đều hoàn toàn có thể ủy quyền cho một cá nhân khác có đủ điều kiện năng lực và hành vi dân sự để tiến hành thực hiện giao dịch dân sự.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments