Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpHội đồng quản trị hợp tác xã có gì đặc biệt?

Hội đồng quản trị hợp tác xã có gì đặc biệt?

Hội đồng quản trị hợp tác xã là mô hình khá quen thuộc hiện nay. Vậy mô hình này có đặc điểm và chức năng như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị hợp tác xã được quy định ra sao? Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây

Đặc điểm hội đồng quản trị hợp tác xã

Cũng giống như hội đồng quản trị của công ty, hội đồng quản trị hợp tác xã cũng có một số đặc điểm, quyền hạn và nghĩa vụ như vậy. Tuy nhiên hội đồng quản trị hợp tác xã được thực hiện với mô hình ở địa phương, được cơ quan hợp tác xã tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của hợp tác xã.

hội đồng quản trị hợp tác
hội đồng quản trị hợp tác xã

Chức năng hội đồng quản trị hợp tác xã

Hợp tác xã là mô hình phổ biến và được nhiều địa phương thành lập, nó có vai trò chức năng như thế nào mà lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Trước hết đây là mô hình được tổ chức thành lập và sở hữu bởi các thành viên để nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó cụ thể. Đoois với hình thức hợp tác xã trong kinh doanh thường với mục đích quan hệ tác chiến chiến lược, được thành lập bởi sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân trong một ngành với nhau để hỗ trợ cùng phát triển. Bên cạnh đó hợp tác xã còn đảm nhận một số chức năng quan trọng như:

  • Hướng dẫn chiến lược
  • Đại diện
  • Chính sách phát triển
  • Chức năng tài chính

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị hợp tác xã

Sau đây là một số quyền hạn và nghĩa vụ của hội đồng quản trị hợp tác xã:

Thứ nhất, hội đồng quản trị hợp tác xã có quyền bổ nhiệm, tổ chức bộ phận giúp việc, các đơn vị trực trực thuộc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên và đánh giá kết quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thứ hai, hội đồng quản trị hợp tác xã có nhiệm vụ chuẩn bị và trình lên đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung điều lệ, báo cáo kết quả hoạt động, phương án sản xuất, phân phối, thu nhập và các hoạt động khác của hội đồng quản trị hợp tác xã.

Thứ ba, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tài chính, quản lý và sử dụng tiền quỹ của hợp tác xã với bất kỳ mục đích nào.

Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản lưu động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền do đại hội thành viên giao.

Kết nạp thành viên mới, giải quyết việc chấm dứt tư cách thành viên được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Luật này và báo cáo đại hội thành viên.

hội đồng quản trị hợp tác xã
hội đồng quản trị hợp tác xã

Đánh giá hiệu quả hoạt động của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc).

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc (tổng giám đốc) theo nghị quyết của đại hội thành viên.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và các chức danh khác theo đề nghị của giám đốc (tổng giám đốc) nếu điều lệ không quy định khác.

Khen thưởng, kỷ luật thành viên, hợp tác xã thành viên; khen thưởng các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên, hợp tác xã thành viên nhưng có công xây dựng, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông báo tới các thành viên, hợp tác xã thành viên nghị quyết, quyết định của đại hội thành viên, hội đồng quản trị.Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ, nghị quyết của đại hội thành viên và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước đại hội thành viên và trước pháp luật.

Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã

hội đồng quản trị hợp tác xã
hội đồng quản trị hợp tác xã

Chủ tịch hội đồng quản trị là người có khả năng lãnh đạo, có đầy đủ các tiêu chí theo quy định hợp pháp của hợp tác xã, được các thành viên bầu ra nhằm mục đích đưa ra ý kiến chung cho hợp tác xã.

Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã sẽ là người đại diện, có nghĩa vụ và quyền hạn đưa ra kế hoạch, thực hiện chương trình. Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và có quyền hạn, nghĩa vụ lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị. Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên trừ trường hợp Luật Hợp tác xã 2012 hoặc điều lệ có quy định khác. Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. Ký văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ; Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments