Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpTìm hiểu về cổ đông lớn

Tìm hiểu về cổ đông lớn

Cổ đông lớn là một khái niệm thuộc về loại hình công ty cổ phần. Cổ đông lớn được định nghĩa là gì, có quyền và nghĩa vụ khác các cổ đông thông thường như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cổ đông lớn

cổ đông lớn

Cổ đông lớn là gì?

Cổ đông lớn được pháp luật định nghĩa tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

Cổ đông lớn trong công ty cổ phần là cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty cổ phần.

Cổ đông lớn là cổ đông có sự ảnh hưởng đến việc thành lập công ty cổ phần vì sở hữu khối lượng khá lớn số cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty.

Các công ty thông thường sẽ theo dõi mức độ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông để biết được cách thức cổ phiếu của công ty mình được giao dịch trên thị trường mở và số cổ phiếu đó thuộc quyền sở hữu của ai.

Việc nắm bắt thông tin về quyền sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần rất quan trọng vì những ảnh hưởng mang lại liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Nhận biết cổ đông lớn

Các cổ đông là nhà đầu tư hoạt động chính trị  thường sở hữu ít nhất 5% số cổ phiếu của công ty cổ phần khiến họ trở thành những cổ đông lớn.

Các cổ đông là nhà đầu tư hoạt động chính trị vận động hành lang bằng cách sử dụng quyền bỏ phiếu của mình để để thay đổi tại công ty. Họ thông báo cho ban quản lý công ty về các hoạt động của doanh nghiệp mà họ cảm thấy đang hoạt động không hiệu quả.

Thông qua ban giám đốc là một trong những cách quan trọng nhất mà cổ đông lớn thường sử dụng để bắt đầu thay đổi tại công ty.

Các cổ đông là nhà đầu tư hoạt động chính trị thường sẽ kiến nghị sao cho các ghế trong hội đồng quản trị tham gia nhiều hơn vào các quyết định quản lí của công ty.

Các cổ đông là các nhà hoạt động chính trị cũng có thể có ảnh hưởng quan trọng đến giá trị giao dịch của cổ phiếu của công ty cổ phần.

Các nhà đầu tư lớn sẽ thường khen ngợi cách quản lý công ty hoặc hỗ trợ các quyết định của công ty làm ăn thuận lợi, từ đó giúp tăng giá cổ phiếu.

Trong các trường hợp khác, một nhà hoạt động chính trị có thể phân tích về thách thức của thị trường và các vấn đề của công ty có thể có tác động tiêu cực đến giá trị cổ phiếu.

Ví dụ cụ thể về các cổ đông lớn thường có ảnh hưởng đáng kể đến công ty giao dịch đại chúng ở Mỹ chẳng hạn như Warren Buffett, Starboard Value,…

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông lớn

cổ đông lớn
Quy trình thực hiện Dự án đầu tư

Quyền của cổ đông lớn

Cổ đông lớn trong công ty cổ phần có các quyền sau đây:

 • Được đối xử một cách bình đẳng và được quyền tiếp cận các thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật một cách đầy đủ;
 • Được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ hay hủy bỏ các quyết định, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty theo quy định của pháp luật;
 • Được quyền xem xét, tra cứu hay trích lục sổ biên bản và các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, báo cáo tài chính giữa năm và báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát công ty, các giao dịch, hợp đồng, phải thông qua Hội đồng quản trị công ty và tài liệu khác, trừ những tài liệu liên quan đến bí mật kinh doanh của công ty hay bí mật thương mại;
 • Cổ đông lớn có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty trong một số trường hợp sau đây: Hội đồng quản trị công ty vi phạm quyền của cổ đông và nghĩa vụ của người quản lý một cách nghiêm trọng hoặc ra các quyết định vượt quá thẩm quyền được giao trong công ty; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần hoặc một tỷ lệ khác tùy theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp sẽ có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị công ty hoặc Ban kiểm soát công ty.
 • Cổ đông lớn có quyền yêu cầu Ban kiểm soát công ty kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến việc điều hành, quản lý các hoạt động của công ty khi thấy cần thiết. Yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản và phải đầy đủ các nội dung cụ thể sau đây: đối với cá nhân gồm thông tin họ và tên, địa chỉ, số giấy tờ chứng thực cá nhân; đối với tổ chức gồm tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký số cổ phần của từng cổ đông; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ doanh nghiệp.

Nghĩa vụ của cổ đông lớn

cổ đông lớn

Nghĩa vụ của cổ đông lớn trong công ty cổ phần được quy định tại Luật doanh nghiệp gồm các nghĩa vụ sau đây:

 • Phải thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết mua.
 • Cổ đông lớn không được rút số vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp công ty hoặc người khác mua lại số cổ phần phổ thông đó. Nếu cổ đông lớn thực hiện việc rút một phần hoặc toàn bộ số vốn cổ phần phổ thông đã góp trái với quy định trên thì cổ đông đó và người liên quan trong công ty sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần họ đã bị rút và các thiệt hại xảy ra với công ty.
 • Tuân thủ nội dung Điều lệ doanh nghiệp và quy chế quản lý nội bộ trong công ty.
 • Chấp hành các quyết định và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của công ty.
 • Tuyệt đối bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp và pháp luật; chỉ được sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán nội dung hoặc sao chép, gửi thông tin được công ty cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khác..
 • Cổ đông lớn không được lợi dụng những ưu thế của mình để gây ra khó khăn ảnh hưởng đến các quyền hoặc lợi ích của các cổ đông khác và của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp; có nghĩa vụ công bố thông tin theo luật định.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments