Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpVốn của công ty cổ phần - góp vốn thành lập doanh...

Vốn của công ty cổ phần – góp vốn thành lập doanh nghiệp

Vốn của doanh nghiệp nói chung được hiểu là giá trị được tính bằng tiền của những tài sản mà thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của các doanh nghiệp, được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh. Và vốn của công ty cổ phần cũng được hiểu tương tự như vậy.

Vốn của công ty cổ phần

Khái niệm vốn của công ty cổ phần

Vốn của doanh nghiệp nói chung được hiểu là giá trị được tính bằng tiền của những tài sản mà thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của các doanh nghiệp, được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh.Công ty cổ phần là loại hình công ty đối vốn điển hình nên vấn đề vốn của công ty cổ phần là hết khá phức tạp nó được tiếp cận dưới nhiều góc độ, dựa trên những tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành thì vốn của công ty cổ phần được chia thành: vốn chủ sở hữu (vốn tự có) và vốn tín dụng (vốn vay).

Vốn chủ sở hữu:là nguồn vốn mà thuộc sở hữu của công ty, được hình thành từ nguồn đóng góp của các cổ đông và vốn do công ty cổ phần tự bổ sung từ các lợi nhuận của công ty.

Vốn tín dụng: là nguồn vốn hình thành từ việc đi vay các tổ chức khác dưới nhiều hình thức khác nhau như: vay của ngân hàng, vay của các tổ chức, các cá nhân khác hoặc vay bằng cách phát hành trái phiếu.

Đối với công ty cổ phần thì cần có tỉ lệ vốn hợp lí,phương thức huy động vốn phải thích hợp, các phương pháp kinh doanh phải đúng đắn để có thể sử dụng vốn hiệu quả từ đó tạo niềm tin cho đối tác của mình.

Xem thêm: Vốn điều lệ công ty cổ phần

vốn của công ty cổ phần

Cấu trúc vốn của công ty cổ phần

Cấu trúc vốn là thuật ngữ tài chính dùng để nhằm mô tả nguồn gốc và phương pháp hình thành nên nguồn vốn để doanh nghiệp có thể sử dụng mua sắm các tài sản, phương tiện vật chất và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cấu trúc vốn còn có thể hiểu là quan hệ về tỷ trọng của từng loại vốn dài hạn sẽ bao gồm nợ, vốn các cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường nằm trong tổng số nguồn vốn của công ty.

Cấu trúc vốn tối ưu của công ty cổ phần là hỗn hợp nợ dài hạn mà cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường sẽ cho phép tối thiểu hóa các chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp. Với cấu trúc vốn có thì chi phí sử dụng vốn bình quân sẽ được tối thiểu hóa, tổng giá trị các chứng khoán của doanh nghiệp sẽ được tối đa hóa. Do vậy, cấu trúc vốn có chi phí sử dụng vốn tối thiểu sẽ được gọi là cấu trúc vốn tối ưu.

Cấu trúc vốn của công ty cổ phần cũng rất linh hoạt, họ có thể đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của người đầu tư. Phần vốn của cổ đông sẽ được tự do chuyển nhượng thông qua việc chuyển quyền sở hữu cổ phần trong công ty (trừ một số trường hợp do pháp luật quy định không được chuyển nhượng) mà biểu hiện hình thức là sự chuyển nhượng cổ phiếu.

Tính chuyển nhượng cổ phiếu sẽ mang lại cho nền kinh tế sự vận động nhanh chóng của vốn đầu tư mà nó không hề phá vỡ tính ổn định của tài sản trong công ty. Việc chuyển nhượng vốn dưới hình thức này rất dễ dàng và thuận lợi thông qua thị trường chứng khoán. Mặt khác, khi cổ phần có mệnh giá nhỏ kết hợp với tính thanh khoản và chuyển nhượng nó đã khuyến khích mọi tầng lớp dân chúng đi vào đầu tư.

Từ những đặc điểm cơ bản đó đã góp phần đưa công ty cổ phần trở thành một hình thức tổ chức kinh doanh có khả năng huy động một số lượng vốn lớn ngầm chảy trong các tầng lớp dân cư, khả năng tích tụ và tập trung vốn với quy mô khổng lồ, đây có thể coi là hình thức tổ chức kinh doanh lớn nhất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay.

Theo quy định luật doanh nghiệp về các hình thức huy động vốn của công ty cổ phần thì có 02 cách để huy động vốn như sau:

  • Tăng vốn của chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu;
  • Tăng vốn vay bằng cách phát hành trái phiếu, tín dụng ngân hàng và tín dụng thuê mua.

Một số nội dung khác liên quan đến vốn công ty cổ phần

vốn của công ty cổ phần

Vấn đề góp vốn thành lập công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn trở thành cổ đông của công ty cổ phần phải góp vốn vào công ty. Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện những cách thức sau để có thể góp vốn vào công ty

Góp vốn bằng tài sản khi thành lập công ty: Các tổ chức cá nhân có thể sử dụng tài sản của mình bao gồm: tiền, vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công ghệ, các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam để có thể góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần: Các tổ chức có thể nhận chuyển nhượng cổ phần từ những cổ đông khác của công ty để từ đó có thể trở thành cổ đông của công ty.

Nếu các tổ chức, cá nhân quyết định lựa chọn chuyển nhượng cổ phần thông qua hình thức chuyển nhượng bằng hợp đồng thì phải được lập bằng văn bản có chữ ký của hai bên.

Mua cổ phần chào bán: sẽ được thực hiện dưới ba hình thức sau: chào bán cổ phần riêng lẻ; chào bán ra công chúng và chào bán cho các cổ đông hiện hữu

Tìm hiểu: Điều lệ công ty cổ phần

Hình thức góp vốn của công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần từ công ty hoặc các cổ đông khác của công ty.

Việc chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần là gì?

vốn của công ty cổ phần

Đối với người sở hữu cổ phần của công ty cổ phần có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật về điều lệ công ty quy định.

Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho những người khác. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng cho người khác mà không phải là cổ đông nếu được sự chấp nhận của đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần sẽ không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó. Người nhận chuyển nhượng đương nhiên họ sẽ trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn là 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều sẽ được bãi bỏ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments