Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
Google search engine
HomeKinh doanhNguyên tắc chia lợi nhuận. Cách chia lợi nhuận khi hợp tác...

Nguyên tắc chia lợi nhuận. Cách chia lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh.

Nếu có sự thỏa thuận, lợi nhuận trong kinh doanh sẽ được chia theo thỏa thuận nếu khi góp vốn hai bên có thỏa thuận về lợi nhuận.Trong trường hợp không có thỏa thuận thì nguyên tắc chia lợi nhuận sẽ được phân chia theo quy định của Luật doanh nghiệp cụ thể là chia theo tỉ lệ phần vốn đã góp.  

Nguyên tắc phân chia lợi nhuận 

Phân chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Thành viên đóng góp cổ phần được chia lợi nhuận tương ứng với phần đã góp vốn sau khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật. 

Về những điều kiện để chia lợi nhuận: Doanh nghiệp chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lời, hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và chắc chắn thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản đáo hạn sau khi chia lợi nhuận. Trường hợp chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với lợi nhuận đã chia. 

nguyên tắc chia lợi nhuận

Phần lợi nhuận sử dụng để chia cho các cổ đông

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. 

Đại hội đồng cổ đông quyết định mức lợi nhuận hằng năm của từng loại cổ phần trong công ty.

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được nhận định căn cứ vào số lợi nhuận ròng mà đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Trường hợp việc trả cổ tức trái với quy định thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận, trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận, trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

Xem thêm về quản trị lợi nhuận

nguyên tắc chia lợi nhuận

Cách chia lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty phải có Điều lệ công ty. Điều lệ công ty là một văn bản có thỏa thuận và đồng ý  giữa các thành viên về việc thành lập công ty và nguyên tắc trong quá trình hoạt động của công ty. Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ công ty phải có nội dung cơ bản sau:

Nguyên tắc chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh. Do đó, ngay từ thời điểm thành lập công ty, nguyên tắc chia lợi nhuận đã được ghi nhận trong Điều lệ, các thành viên sẽ được chia lợi nhuận theo nguyên tắc trong Điều lệ. Trường hợp cách chia lợi nhuận trong Điều lệ công ty không còn phù hợp thì công ty bạn có thể sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thành viên thỏa thuận lại với nhau về cách chia lợi nhuận.

Để có cách chia lợi nhuận hợp lý, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi thành viên công ty, bạn có thể tham khảo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty như sau:

Trường hợp công ty bạn là công ty TNHH hai thành viên trở lên, theo khoản 3 Điều 50 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên công ty có quyền: Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty bạn là công ty cổ phần thì lợi nhuận trả cho thành viên công ty được gọi là “cổ tức”. Cổ tức chính là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Nghĩa là, lợi nhuận sẽ được chia dựa trên số cổ phần mà mỗi thành viên sở hữu trong công ty.

Như vậy, dù là loại hình doanh nghiệp gì, lợi nhuận công ty đều chia theo tỷ lệ vốn góp khi đăng ký thành lập công ty. Các thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc tài sản trị giá được bằng tiền. Sức lao động của bạn cũng được coi là tài sản giá trị và quy đổi được thành tiền.

Vì vậy, bạn cùng các thành viên còn lại của công ty có thể xem xét, định giá công sức bạn đã đóng góp cho công ty để có cách chia lợi nhuận hợp lý nhất. Trong trường hợp không tính công sức để chia lợi nhuận bạn có thể yêu cầu công ty trả thù lao, tiền lương cho bạn.

Một số hướng dẫn về chia lợi nhuận sau thuế

nguyên tắc chia lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận ròng) là tỷ suất thực hiện tài chính, tính bằng cách chia thu nhập ròng theo mức doanh thu thuần. Nghĩa là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi các khoản chi phí để làm ra sản phẩm (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp).

Lợi nhuận sau thuế là một trong những con số quan trọng, được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong vấn đề tài chính, đóng vai trò quan trọng để phân tích tỷ lệ và báo cáo tài chính.

Tóm lại, doanh nghiệp cần phải để ý kỹ lưỡng biểu đồ biến chuyển lợi nhuận ròng của doanh nghiệp, đừng để nó tuột dốc, đặc biệt khi con số này xuống thấp, thì vô số hệ quả có thể xảy ra.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments