Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpNghị quyết đại hội đồng cổ đông chuẩn theo quy định

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông chuẩn theo quy định

Văn bản nêu các quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần được gọi là nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Vậy vấn đề này được quy định ra sao, hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông chuẩn theo quy định

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì?

Văn bản nêu các quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần được gọi là nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết thông qua của các cổ đông dự họp là cần thiết để các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua. Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ đòi hỏi phải có tỷ lệ phiếu ủng hộ khác nhau của các cổ đông đối với từng vấn đề cụ thể.
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty được xác định theo quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp và được tóm tắt lại như sau:
Bằng biểu quyết tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nghị quyết sau:

Nếu nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 144 thì phải được đa số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ đông có mặt tán thành; tỷ lệ cụ thể sẽ được xác định bởi điều lệ của công ty.

Phương thức biểu quyết tích lũy quy định tại Khoản 3 Điều 148 phải được sử dụng để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Các nghị quyết khác được thông qua khi có đa số cổ đông biểu quyết tán thành, chiếm ít nhất 51% tổng số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

Xem thêm :họp đại hội đồng cổ đông

Hiệu lực của nghị quyết đại hội đồng cổ đông

nghị quyết đại hội đồng
Đại hội cổ đông trong công ty cổ phần
 • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc vào ngày có hiệu lực được ghi trong nghị quyết.
 • Ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập và thông qua Đại hội đồng cổ đông trái với quy định của pháp luật, các nghị quyết được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua là hợp pháp và có hiệu lực. Các điều khoản của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.
 • Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài bãi bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì nghị quyết vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ. trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

TÊN DOANH NGHIỆP
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……..
…….., ……..

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
……..
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
– Căn cứ Điều lệ của …….. ngày ……..;
– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của …….. ngày ……..;,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn/Thông qua các nội dung cụ thể như sau:
……..
Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ông / Bà …….. và các phòng ban chức năng liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ……..
Nơi nhận:
– Như Điều 2
– Lưu: VP.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

Xem thêm quy định về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là tài liệu ghi lại những nội dung cần thiết của cuộc họp, xác nhận đã diễn ra, giải quyết nội dung của biên bản và liệt kê số lượng cổ đông có mặt. Tham gia cuộc họp. Đây là một tài liệu quan trọng cho sự hình thành và hoạt động của một công ty. Do đó, biên bản họp được lập tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các thành phần chính sau đây, theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 • Thời gian và địa điểm họp;
 • Chương trình và nội dung cuộc họp;
 • Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 • Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các quan điểm đã nêu tại Đại hội đồng cổ đông về từng nội dung chương trình họp;
 • Phụ lục danh sách cổ đông đăng ký và đại diện dự họp với số cổ phần và phiếu biểu quyết phù hợp; – Số lượng cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 • Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ cách thức biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết hợp pháp và không hợp lệ, tán thành, không tán thành và bỏ phiếu trắng; tỷ lệ tương ứng của tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự;
 • Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 • Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments