Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpHợp tác xã là gì? Hợp tác xã có phải là doanh...

Hợp tác xã là gì? Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không?

Hợp tác xã được định nghĩa nó chính là tổ chức kinh tế tập thể,có đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, và do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác có sự tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhằm đáp ứng những nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã

Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã được định nghĩa nó chính là tổ chức kinh tế tập thể,có đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, và do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác có sự tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhằm đáp ứng những nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Đặc điểm của hợp tác xã

hợp tác xã
  • Đặc điểm thứ nhất: Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, có các thành viên là cá nhân hoặc là tổ chức

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở sở hữu cũng là tập thể về tư liệu sản xuất và cả tài sản. Tài sản, vốn và các tư liệu sản xuất của hợp tác xã được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của chính các thành viên khi họ gia nhập hợp tác xã, ngoài ra sẽ là vốn hỗ trợ từ Nhà nước.

Trong hợp tác xã có những sự liên kết rộng rãi của những người lao động, của chính các hộ thành viên, của các nhà đầu tư, và của các doanh nghiệp vừa, nhỏ,… và cả thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Sự liên kết và hợp tác này không thể bị giới hạn bởi số lượng thành viên và quy mô, lĩnh vực và địa bàn sản xuất, cũng như kinh doanh,và làm dịch vụ.

  • Đặc điểm thứ hai: Hợp tác xã là một tổ chức nó mang tính xã hội khá sâu sắc

Tính xã hội của hợp tác xã được thể hiện rõ ở trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nó, đó chính là tự nguyện, bình đẳng và phải cùng có lợi và quản lý dân chủ nữa. Hợp tác xã thực hiện những công việc giúp đỡ,không loại trừ hỗ trợ cho các thành viên, góp phần cải thiện đời sống tinh thần,không ngừng nâng cao trình độ văn hóa và năng lực trình độ của các thành viên thuộc hợp tác xã.

  • Thứ ba Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân độc lập

Hợp tác xã được thành lập một cách hợp pháp khi đăng ký kinh doanh ở UBND cấp huyện và được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp tác xã có cơ cấu tổ chức chặt chẽ khi thành lập các cơ quan quản lý của chúng, điều hành và kiểm soát hợp tác xã như đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc và tổng giám đốc, còn có ban kiểm soát,…; có tài sản độc lập với cá nhân và tổ chức khác và phải tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó đối với các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác; tự nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật độc lập, có thể là nguyên đơn bị đơn trước Tòa án, và trọng tài thương mại.

  • Thứ tư Hợp tác xã thực hiện tiến hành việc phân phối thu nhập cho các thành viên theo kết quả lao động, theo vốn góp và dựa vào mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã

Do nguồn vốn khá cơ bản và chủ yếu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của hợp tác xã là do các thành viên của hợp tác xã đóng góp vì họ gia nhập hợp tác xã, họ là thành viên nên họ sẽ được hợp tác xã phân phối cho thu nhập và thu nhập sẽ nhiều hơn so với thành viên đóng góp ít vốn hơn vào hợp tác xã đó. Ví dụ như hợp tác xã huy động được tiền gửi tiết kiệm từ các thành viên của hợp tác xã là hợp tác tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân mà thu nhập của loại hình hợp tác xã này có được từ việc bán buôn hàng hóa, sản phẩm hoặc thu phí từ sử dụng của hợp tác xã, trong đó các thành viên của HTX mua nhiều hàng hóa, sử dụng nhiều dịch vụ của hợp tác xã thì càng tạo nên nhiều lợi nhuận cho hợp tác xã.

Vì vậy, phương thức cũng như nguyên tắc phân phối các thu nhập của hợp tác xã là phân phối thu nhập cho các thành viên theo hiệu quả lao động, theo vốn góp và cả mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.

  • Thứ năm Hợp tác xã được hưởng các chính sách bảo đảm và hỗ trợ những ưu đãi của Nhà nước

Nhà nước bảo đảm cho việc thành lập cũng như việc hoạt động hợp tác xã ở nhiều mặt và điển hình là:

– Công nhận, bảo hộ quyền sở hữu tài sản,các nguồn vốn, cũng như thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của hợp tác xã

– Bảo đảm được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tuyệt đối không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của hợp tác xã

– Bảo đảm cho môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa hợp tác xã với các loại hình doanh nghiệp khác và tổ chức kinh tế khác.

Ngoài ra Nhà nước ta còn có những chính sách ưu đãi về thuế, ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã; Có hỗ trợ đào tạo, và bồi dưỡng nguồn nhân lực, các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, không ngần ngại hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới,…

Có thể bạn chưa biết: Các hợp tác xã phổ biến ở Việt Nam

Mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã

hợp tác xã

Mô hình tổ chức Hợp tác xã bao gồm: Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc (hay Ban giám đốc), Ban kiểm soát.

Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã. Đại hội thành viên bao gồm đại hội thành viên thường niên và cả đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc có thể là đại hội đại biểu.  

Hội đồng quản trị hợp tác xã chính là cơ quan quản lý hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị HTX gồm chủ tịch và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị sẽ do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa sẽ là 15 người.

Giám đốc Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, của liên hiệp hợp tác xã và có quyền và nghĩa vụ lập chương trình, các kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng quản trị. Chuẩn bị những nội dung, và chương trình, triệu tập cũng như là người chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, của đại hội thành viên trừ những trường hợp Luật Hợp tác xã 2012 hoặc điều lệ của HTX có quy định khác. Phải Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về những nhiệm vụ được giao. Ký văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ quy định; Thực hiện những quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ của HTX.

Những Hợp tác xã có từ 30 thành viên HTX trở lên thì phải bầu ban kiểm soát. Đối với những hợp tác xã có dưới 30 thành viên thì việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên sẽ do chính điều lệ quy định.

Tìm hiểu về: Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không

hợp tác xã

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 thì hiện nay ở Việt Nam chỉ tồn tại các loại hình doanh nghiệp sau là: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh.

Mặt khác căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 của Luật hợp tác xã 2012 thì có quy định về hợp tác xã như: Hợp tác xã chính là tổ chức kinh tế tập thể, có đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân và do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong chính hoạt động sản xuất và kinh doanh, Họ tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở tự chủ và tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX.

Như vậy hợp tác xã sẽ không phải là một doanh nghiệp mà loại hình này chỉ là một tổ chức kinh tế tập thể. Dù vậy hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập.

Xem thêm: Hợp tác xã là gì nguyên tắc tổ chức và hoạt động thành viên của hợp tác xã được quy định như thế nào

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments