Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpThông tin về họp đại hội đồng cổ đông

Thông tin về họp đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp là cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thì được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về họp đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.

Họp đại hội đồng cổ đông

Điều kiện tổ chức cuộc họp

Điều kiện tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông như sau: Theo quy định trên, khi muốn tiến hành họp đại hội đồng cổ đông; thì phải có số cổ đông dự họp tối thiểu là trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Điều lệ công ty quy định chi tiết tỷ lệ này, tuy nhiên không được thấp hơn 50%.

Nếu ở cuộc họp lần thứ nhất, số cổ đông tham dự không đáp ứng được đủ điều kiện tiến hành họp; thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày mà dự định họp lần thứ nhất; trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; và tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai,mà tỷ lệ số cổ đông tham dự vẫn không đủ điều kiện tiến hành họp; thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn là 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai; trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được tiến hành nhưng không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

họp đại hội đồng cổ đông

Thời gian địa điểm tổ chức cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông sẽ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp là cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thì được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn là 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính đó. Trừ những trường hợp được Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp mà cần thiết, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Xem thêm: Triệu tập cuộc họp đại cổ đông trong công ty cổ phần

Thành phần tham gia họp đại hội đồng cổ đông

Thành viên tham gia họp đại hội đồng cổ đông là Tất cả cổ đông của công ty, những cổ đông được mời họp.

họp đại hội đồng cổ đông

Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông

Trình tự để tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Việc lên kế hoạch và tổ chức do Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thực hiện. Một cuộc họp đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành theo trình tự sau sau:

Bước 1: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp  đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp  đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.

họp đại hội đồng cổ đông

Bước 2: Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp

Người triệu tập đại hội đồng cổ đông sẽ chuẩn bị nội dung cuộc họp. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp  đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc và trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác

Bước 3: Mời họp đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải có trách nhiệm gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn khác.

Xem thêm: Cổ đông trong công ty cổ phần

Bước 4: Đăng ký các cổ đông dự họp

Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân và tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức sau:

  • Tham dự và tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  • Ủy quyền cho cá nhân và tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  • Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến,và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử;
  • Phải gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Bước 5: Về Khai mạc và tiến hành bầu chủ toạ và thư ký và ban kiểm phiếu

Bước 6: Bước Tiến hành cuộc họp

Khái quát về họp đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường

Đại hội đồng cổ đông sẽ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp là cuộc hợp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thì được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Với đại hội đồng cổ đông hợp bất thường thì có thể họp bất cứ lúc nào khi công ty xuất hiện những vẫn đề cần đại hội đồng cổ đông bàn gấp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments