Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpHội đồng thành viên của công ty hợp danh

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của hoạt động kinh doanh. Vậy Hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm những ai? Hãy cùng Công ty Luật TNHH Everest tìm hiểu ngay sau đây.

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh

Hội đồng thành viên bao gồm?

Căn cứ theo Điều 182 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm tất cả các thành viên hợp lại. Theo đó, các thành viên trong hội đồng thành viên công ty hợp danh sẽ tiến hành bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Các thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên để tiến hành thảo luận, bàn bạc nhằm đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Theo đó, để buổi họp diễn ra nhanh chóng và hiệu quả thì thành viên yêu cầu triệu tập cuộc họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp.

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh
Hội đồng thành viên của công ty hợp danh

Hội đồng thành viên công ty hợp danh có quyền quyết định tất cả các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành:

– Định hướng, chiến lược phát triển công ty;

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

– Tiếp nhận thêm thành viên mới;

– Chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

– Quyết định dự án đầu tư;

– Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

– Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến sự tồn tại của công ty như giải thể; yêu cầu phá sản công ty.

Trong trường hợp quyết định những vấn đề liên quan khác không quy định tại khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 thì được thông qua nếu ít nhất ⅔ tổng số thành viên hợp danh bỏ phiếu tán thành; tỷ lệ cụ thể như thế nào sẽ do Điều lệ công ty quyết định.

Xem thêm: Hội đồng thành viên

Quyền của hội đồng thành viên của công ty hợp danh

Hội đồng thành viên công ty hợp danh
Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Hội đồng thành viên công ty hợp danh có quyền quyết định tất cả các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành:

– Định hướng, chiến lược phát triển công ty;

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

– Tiếp nhận thêm thành viên mới;

– Chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

– Quyết định dự án đầu tư;

– Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

– Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến sự tồn tại của công ty như giải thể; yêu cầu phá sản công ty.

Trong trường hợp quyết định những vấn đề liên quan khác không quy định tại khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 thì được thông qua nếu ít nhất ⅔ tổng số thành viên hợp danh bỏ phiếu tán thành; tỷ lệ cụ thể như thế nào sẽ do Điều lệ công ty quyết định.

Triệu tập họp hội đồng thành viên của công ty hợp danh

Những vấn đề liên quan đến triệu tập họp hội đồng thành viên của công ty hợp danh hiện nay được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 182 và Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó:

– Thẩm quyền triệu tập họp hội đồng thành viên:

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên hợp danh đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Thành viên hợp danh cũng có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh để tiến hành thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Theo đó, để quá trình họp diễn ra được suôn sẻ thành viên hợp danh yêu cầu phải chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp.

Hội đồng thành viên công ty hợp danh
Hội đồng thành viên công ty hợp danh

– Trình tự tiến hành triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Để các thành viên trong Hội đồng thành viên biết thì người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp Hội đồng thành viên thông qua hình thức giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định. Thông báo mời họp phải có những nội dung như mục đích, yêu cầu, nội dung họp, thời gian, địa điểm, tên thành viên yêu cầu triệu tập.

Cùng với việc thông báo mời họp thì người triệu tập cũng cần gửi trước các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong cuộc họp đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào biên bản của công ty. Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; mục đích, chương trình và nội dung họp; thời gian, địa điểm họp; họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp; các ý kiến của thành viên dự họp; các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó; họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

Xem thêm: Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments