Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpHội đồng quản trị công ty cổ phần cần nắm rõ quy...

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cần nắm rõ quy định hiện hành

Là thành viên của hội đồng quản trị công ty cổ phần thì cần nắm rõ những quyền và nghĩa vụ gì? Hãy cùng chúng tôi tham khảo trong bài viết sau để hiểu rõ hơn về đối tượng này.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì?

hội đồng quản trị công ty cổ phần
hội đồng quản trị

Cơ Quan quản lý của công ty cổ phần, có quyền thay mặt công ty để đưa ra quyết định , thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty thì được gọi là Hội đồng quản trị công ty cổ phần. Hội đồng quản trị không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chức năng hội đồng quản trị công ty cổ phần

Hội đồng quản trị có các chức năng , nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong công ty cổ phần trong các hoạt động kinh doanh , tổ chức và điều hành bộ máy công ty với tư cách là cơ quan quản lý cao nhất.

– Thứ nhất hội đồng quản trị là người quyết định các chiến lược , kế hoạch phát triển lâu dài của công ty.

– Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

– Chức năng của hội đồng quản trị còn là bán cổ phần mới cho công ty trong phạm vi số cổ phần được chào bán, và có quyền huy động thêm vốn nếu cần thiết.

– Giá cổ phần bán ra và giá trái phiếu cũng nằm trong quyền quyết định của hội đồng quản trị.

– Quyết định mua lại cổ phần theo quy định

– Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật

– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ

– Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác

hội đồng quản trị công ty cổ phần
hội đồng quản trị

– Hội đồng quản trị có quyền bầu hoặc bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc và tổng giám đốc và các quản lý của công ty do Điều lệ công ty quy định.. Bên cạnh đó hội đồng quản trị còn có quyền quyết định tiền lương và các lợi ích khác của những người quản lý,..; 

– Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty

– Nếu có vấn đề cần giải quyết thì có nghĩa vụ triệu tập, tổ chức các buổi họp cổ đông, chạy chương trình và nội dung trước cho các buổi họp.

– Báo cáo quyết toán tài chính cuối năm cho Hội đồng cổ đông theo kỳ họp.

– Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

– Nếu công ty làm ăn không tốt, thiệt hại và thua lỗ nghiêm trọng thì hội đồng quản trị có nghĩa vụ  Kiến nghị việc tổ chức lại , giải thể hoặc phá sản công ty

Mỗi chức năng trên sẽ thể hiện vai trò cũng như tầm quan trọng của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Chính vì lẽ đó mà bất kỳ công ty nào dù lớn hay nhỏ đều cần thiết hội đồng quản trị.

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị công ty cổ phần

Quyền của hội đồng quản trị công ty cổ phần

hội đồng quản trị công ty cổ phần
hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy công ty. Vì vậy mà hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:

– Thứ nhất hội đồng quản trị là người quyết định các chiến lược , kế hoạch phát triển lâu dài của công ty.

– Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

– Chức năng của hội đồng quản trị còn là bán cổ phần mới cho công ty trong phạm vi số cổ phần được chào bán, và có quyền huy động thêm vốn nếu cần thiết.

– Giá cổ phần bán ra và giá trái phiếu cũng nằm trong quyền quyết định của hội đồng quản trị.

– Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 133 của Luật doanh nghiệp 2020.

– Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

 Hội đồng quản trị có quyền bầu hoặc bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc và tổng giám đốc và các quản lý của công ty do Điều lệ công ty quy định.. Bên cạnh đó hội đồng quản trị còn có quyền quyết định tiền lương và các lợi ích khác của những người quản lý,..; 

Nghĩa vụ của hội đồng quản trị công ty cổ phần

Song song với các quyền cơ bản thì hội đồng quản trị cần thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình:

 – Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty

– Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

– Nếu có vấn đề cần giải quyết thì có nghĩa vụ triệu tập, tổ chức các buổi họp cổ đông, chạy chương trình và nội dung trước cho các buổi họp.

– Báo cáo quyết toán tài chính cuối năm cho Hội đồng cổ đông theo kỳ họp.

– Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

– Nếu công ty làm ăn không tốt, thiệt hại và thua lỗ nghiêm trọng thì hội đồng quản trị có nghĩa vụ  Kiến nghị việc tổ chức lại , giải thể hoặc phá sản công ty

Là cơ quan quản lý cấp cao của hầu hết các doanh nghiệp, hội đồng quản trị có rất nhiều quyền và nghĩa vụ cần phải thực hiện nhằm mục đích xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. Nếu bạn đang là thành viên hội đồng quản trị thì hãy nhận thức được sứ mệnh ấy .

Xem thêm tại đây: chủ tịch hội đồng quản trị

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments