Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeTài chính - ThuếThuếXác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế là một nguồn thu chủ yếu chiếm hầu hết các phần thu của ngân sách nhà nước. Nguồn thu từ thuế để đảm bảo rất lớn cho nhu cầu chi tiêu của nhà nước, là loại thuế đóng góp nhiều nhất cho nhà nước không thể kể tới thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như nhà nước ta, vậy cách xác định doanh thu tính thuế TNDN như thế nào, hiểu như thế nào cho đúng với quy định.

Quy định chung về cách xác định doanh thu tính thuế TNDN

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Đó là Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp chính là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công và tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

a) Đối với những doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Đối với những doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng sẽ là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

c) Trường hợp những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước đó.

doanh thu tính thuế TNDN

Xem thêm: Xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Theo Điều 3 của Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế sẽ được xác định như sau:

Đối với những hoạt động bán hàng hóa sẽ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Đối với những hoạt động cung ứng dịch vụ thì sẽ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp được nêu tại Khoản 3 của Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC thông tư của Bộ tài chính, khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC”, cụ thể:

Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, thông tư của Bộ tài chính doanh thu trong một số trường hợp cụ thể được trình bày ở phần sau.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (sẽ không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm và hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

Đối với những hoạt động vận tải hàng không thì là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

Và cả những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu về : Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như thế nào

Các xác định với một số trường hợp cụ thể

doanh thu tính thuế TNDN

Hoạt động cho thuê tài sản

Đây là số tiền bên thuê phải trả cho chủ tài sản trả từng kỳ theo hợp đồng cho thuê tài sản. Trong trường hợp mà bên thuê trả trước, trả cho nhiều năm trước thì doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước ngoài ra còn có thể xác định theo cách xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Doanh nghiệp có thể căn cứ vào điều kiện để thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ trên thực tế và việc xác định chi phí, doanh nghiệp có thể lựa chọn hai phương pháp để xác định doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế như sau:

– Số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng số tiền trả trước chia số năm trả tiền trước.

– Toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trong trường hợp doanh nghiệp mà đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn theo phương pháp xác định doanh thu tính thuế thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền bên thuê trả trước cho nhiều năm thì xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế căn cứ trực tiếp vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia cho số năm trả tiền trước.

Hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Đây chính là hoạt động khá đặc thù vậy để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ta xác định như thế nào: Chính là thu tiền lãi từ tiền gửi, hay lãi từ tiền cho vay hoặc doanh thu về cho thuê tài chính nhưng phải phát sinh trong kỳ tính thuế được hạch toán vào doanh thu theo quy định hiện hành về cơ chế tài chính của tổ chức tín dụng đó.

Hoạt động vận tải

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động vận tải chính là toàn bộ doanh thu do vận chuyển hành khách, hàng hóa, hay hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được do cung ứng dịch vụ bảo hiểm hay hàng hóa và các dịch vụ khác, hay kể cả các phụ thu về thu phí bảo hiểm thêm mà doanh nghiệp được hưởng khi chưa có thuế gia trị gia tăng bao gồm: Hai lĩnh vực đó chính là doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và doanh thu từ hoạt động môi giới bảo hiểm.

Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng BCC

– Trong trường hợp các bên cùng tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mà phân chia kết quả hợp tác kinh doanh dựa vào doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thì doanh thu tính thuế chính là doanh thu của từng bên chia theo hợp đồng.

– Trong trường hợp các bên cùng nhau tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mà phân chia kết quả hợp tác kinh doanh dựa vào sản phẩm thì doanh thu tính thuế chính là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên.

– Trường hợp phân chia bằng lợi nhuận trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa hoặc dịch vụ theo hợp đồng của doanh nghiệp, Trường hợp này doanh nghiệp phải cử ra 1 bên có trách nhiệm xuất hóa đơn hợp pháp để xác định được lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định pháp luật.

– Trường hợp ngược lại thì các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, doanh thu hay chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán

Xác định từ các khoản thu từ hoạt động chứng khoán như: Bảo lãnh phát hành chứng khoán, dịch vụ môi giới, tự kinh doanh chứng khoán… các hoạt động chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi

Được xác định theo giá bán sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại cùng một thời điểm trao đổi. Sẽ không bao gồm hàng hóa dịch vụ để tiếp tục sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Ví dụ 1 như sau: Doanh nghiệp B sản xuất thiết bị trong nhà tắm, phần ống vòi hoa sen cũng là một sản phẩm của công ty B, Khi tiến hành bán và phân phối sản phẩm doanh nghiệp B còn 1000 chiếc vòi sẽ không phải quy đổi để tính là doanh thu tính thuế TNDN mà để tiếp tục sử dụng vào quá trình sản xuất một chiếc vòi hoa sen hoàn chính

Ví dụ 2: Doanh nghiệp C là doanh nghiệp sản xuất máy vi tính, do nhu cầu nên doanh nghiệp này dùng những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra để lắp đặt phục vụ quá trình làm việc của nhân viên trong công ty thì phần máy tính này sẽ không cần phải quy đổi để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Doanh thu không chịu thuế

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments