Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpTìm hiểu về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên và...

Tìm hiểu về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Điều lệ công ty TNHH là một văn bản do chủ sở hữu hoặc do sự thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau,đây là sự cam kết, và ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung trên cơ sở pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập quản lý, hoạt động và cũng như giải thể của doanh nghiệp. Điều lệ công ty TNHH chính là căn cứ pháp lý đầu tiên và còn quan trọng nhất khi có những tranh chấp xảy ra, được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và những vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.

Điều lệ công ty TNHH

điều lệ công ty TNHH

Nội dung điều lệ công ty TNHH

Nội dung của Điều lệ công ty đã được quy định tại điều 24 của Luật doanh nghiệp năm 2020 gồm các nội dung bắt buộc như sau:

– Điều lệ công ty bao gồm cả Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi và bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên và địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty (nếu có);

b) Ngành và nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; và tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần nói riêng;

d) Họ, tên và địa chỉ liên lạc, quốc tịch của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh nói riêng của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần và loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu việc tổ chức quản lý;

g) Số lượng và chức danh quản lý và các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Việc phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua những quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết các tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và các phương pháp xác định tiền lương, thù lao và thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp các thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia phần lợi nhuận sau thuế và xử lý khoản lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, và trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, việc bổ sung Điều lệ công ty.

– Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm cả họ, tên và chữ ký của những người sau:

a) Thành viên hợp danh đối với công ty là công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là các cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là các cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

– Điều lệ công ty được sửa đổi và bổ sung phải bao gồm cả họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và với công ty cổ phần.

Xem thêm: Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

điều lệ công ty TNHH

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH……………..

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa)……………giới tính……….

Dân tộc:……………………….. Quốc tịch:……………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ)

Giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………..……….

Ngày cấp:………………………………………………

Nơi cấp:………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………

Nay quyết định thành lập công ty……………………………..(dưới đây gọi tắt là công ty) hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp được quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XLLL thông qua ngày 26/11/2014 và các điều khoản sau đây của Bản điều lệ này:

Chương 1

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp

Điều 2. Tên doanh nghiệp

– Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY………………………….

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: COMPANY………………..

– Tên Công ty viết tắt:……………………………………….

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

– Trụ sở chính của Công ty đặt tại số:………………………..

Điều 4. Ngành nghề kinh doanh

Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài nước

STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành nghề đã kê khai)
1   
2   
3   
điều lệ công ty TNHH

Xem thêm: Điều lệ công ty

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments