Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpPhân tích về cổ phần ưu đãi hoàn lại

Phân tích về cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi hoàn lại ngoài công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn, còn giúp các nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư vì đặc điểm của loại cổ phần này có thể hoàn lại cổ phiếu của mình cho các doanh nghiệp phát hành bất kỳ lúc nào.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

cổ phần ưu đãi hoàn lại

Khái niệm cổ phần ưu đãi hoàn lại

– Định nghĩa: Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần mà doanh nghiệp sẽ hoàn trả phần vốn góp nếu chủ sở hữu yêu cầu hoặc nếu đáp ứng các yêu cầu quy định tại cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

– Quyền sở hữu phải tuân theo các điều kiện sau: Điều lệ công ty hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đặc điểm cổ phần ưu đãi hoàn lại

Chủ sở hữu: Đại hội đồng cổ đông hoặc điều lệ của doanh nghiệp xác định ai là chủ sở hữu của công ty.

Tùy theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, chúng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Có quyền bán cổ phần, nhưng người mua phải được quy định trong Điều lệ công ty hoặc do các cổ đông quyết định trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

cổ phần ưu đãi hoàn lại

Quyền của người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

Điều 118 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại như sau:

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.”

Do các quy định nêu trên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền như cổ đông phổ thông, bao gồm khả năng nhận cổ tức, ưu đãi mua cổ phần và tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông và giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quy định như vậy của pháp luật hạn chế quyền của người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại; tuy nhiên, do lợi ích mà người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại được hưởng, các hạn chế nêu trên nhằm hạn chế can thiệp tối đa vào hoạt động nội bộ của công ty và các vấn đề quan trọng nhằm ngăn chặn đối thủ cạnh tranh tiếp cận các thông tin và hoạt động nhạy cảm.

Xem thêm : cổ phần ưu đãi biểu quyết

Nghĩa vụ người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông ưu đãi phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã cam kết mua.

Các cổ đông ưu đãi phải tuân theo Điều lệ công ty và các yêu cầu quản lý nội bộ.

Cổ đông ưu đãi phải tuân theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Các nghĩa vụ khác của cổ đông ưu đãi phải đáp ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments