Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpCổ đông không kiểm soát là gì?

Cổ đông không kiểm soát là gì?

Trên báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp, khoản mục lợi ích của cổ đông không kiểm soát được trình bày thành một chỉ tiêu riêng. Khoản lợi ích của nhóm cổ đông không kiểm soát này đôi khi chiếm tỷ lệ khá lớn so với phần của cổ đông mẹ trong công ty. Vậy cổ đông không kiểm soát là gì sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây:

cổ đông không kiểm soát

Cổ đông không kiểm soát là gì?

Cổ đông không kiểm soát là cổ đông không sở hữu cổ phần chi phối trong công ty; khái niệm này được sử dụng độc quyền trong các công ty con. Đây là những cổ đông sở hữu dưới 50% cổ phần có quyền biểu quyết trong công ty. Cổ đông kiểm soát (công ty mẹ) là đối cực của cổ đông không kiểm soát, vì nó có quyền chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp

Xem thêm :cổ đông

Lợi ích cổ đông không kiểm soát

Ý nghĩa của lợi ích cổ đông không kiểm soát

cổ đông không kiểm soát

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát là thu nhập dành cho cổ đông không kiểm soát trong công ty con, được xác định bằng tỷ lệ lợi nhuận và giá trị tài sản ròng tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu.

Phần vốn góp này không xuất hiện trong báo cáo tài chính của công ty con mà chỉ xuất hiện trong Bảng cân đối kế toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, tập đoàn kinh tế.

Cách xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát

  • Xác định tỷ lệ lợi ích trực tiếp

Nếu công ty mẹ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản ròng của công ty con, thì nó có lợi ích trực tiếp trong công ty con. Ngay cả khi công ty mẹ không sở hữu toàn bộ tài sản ròng của công ty con, thì cổ đông không kiểm soát vẫn được hưởng lợi tương ứng với một phần tài sản ròng của công ty con.

Do đó, các cổ đông không kiểm soát được coi là lợi ích trực tiếp, và công ty mẹ sẽ kiếm được lợi ích trực tiếp tỷ lệ với tỷ lệ sở hữu tài sản ròng trong công ty con. Tỷ lệ lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong công ty mẹ sẽ càng cao nếu tỷ lệ sở hữu tài sản ròng càng cao và ngược lại.

Chẳng hạn như : Nếu doanh nghiệp mẹ là công ty A đầu tư trực tiếp vào công ty con là công ty B với tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ thì tỷ lệ lãi trực tiếp giữa công ty A và cổ đông không kiểm soát lần lượt là 60% và 40%.

  • Xác định lợi ích gián tiếp
cổ đông không kiểm soát

Khi một doanh nghiệp mẹ thực hiện quyền kiểm soát đối với một công ty con thông qua một công ty con khác, đây được gọi là mối quan hệ mẹ-con.

Lãi suất của công ty mẹ do tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp của công ty con quyết định.

Tỷ lệ phần trăm (phần trăm) lợi ích gián tiếp của công ty mẹ trong công ty con = Tỷ lệ phần trăm (phần trăm) lợi ích của công ty con trong công ty con đầu tư trực tiếp x Tỷ lệ (%) lợi ích của công ty con đầu tư trực tiếp tại công ty con đầu tư gián tiếp

Ví dụ. 75% tài sản ròng của công ty mẹ A được đầu tư trực tiếp vào công ty con B. Công ty con B đầu tư 60% lợi nhuận của mình vào công ty con C. Thông qua công ty con B, công ty mẹ A có quyền đối với công ty con C. Công thức sau được sử dụng để tính lợi ích gián tiếp của công ty mẹ A trong công ty con C:

75 % x 60 % = 45 % cổ phần gián tiếp của công ty A trong công ty C.

Lãi suất trực tiếp của Công ty A đối với Công ty B là 75%.

Trong công ty C, tỷ lệ lãi gián tiếp của cổ đông không kiểm soát là:

 (100% -75%) x60% = 15%.

Các cổ đông không kiểm soát có 40% lợi ích trực tiếp trong công ty C.

Các cổ đông không kiểm soát trong công ty B có 25% lợi ích trực tiếp trong công ty.

Xem thêm :cổ đông là gì phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments