Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpChức năng của hội đồng quản trị là gì?

Chức năng của hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT) là cơ quan quản lý của công ty cổ phần. Hội đồng quản trị có toàn quyền để nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy chức năng hội đồng quản trị là gì?

Chức năng hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT) là cơ quan quản lý của công ty cổ phần. Hội đồng quản trị có toàn quyền để nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thì có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể về số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị gồm có các thành viên hội đồng quản trị và có thể có thành viên độc lập của Hội đồng quản trị.

Để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần thì cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp.

chức năng hội đồng quản trị

Quyền của hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị được quy định như sau:

a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định về việc bán các cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo các hình thức khác;

d) Quyết định về giá bán của cổ phần và trái phiếu của công ty;

đ) Quyết định về việc mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;

e) Quyết định đến phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, về tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán,và vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc về thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;

i) Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định về tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia vào Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở các công ty khác, quyết định mức thù lao và những quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát và chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập các họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình những báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; được quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, về giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;

q) Các Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Hội đồng quản trị công ty cổ phần

chức năng hội đồng quản trị

Nghĩa vụ của hội đồng quản trị

Nghĩa vụ tương ứng với quyền được quy định đồng nhất tại Luật Doanh nghiệp, tương tự như nội dung về quyền trên, quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

So sánh chức năng của hội đồng quản trị và ban giám đốc

chức năng hội đồng quản trị
Hội đồng quản trịBan giám đốc
– Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
– Kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
– Quyết định về việc bán các cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo các hình thức khác;
– Quyết định về giá bán của cổ phần và trái phiếu của công ty;
– Quyết định về việc mua lại cổ phần
– Quyết định đến phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
– Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, về tiếp thị và công nghệ;
– Thông qua hợp đồng mua, bán,và vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty,
– Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định về tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của những người quản lý đó
– Giám sát và chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
– Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
– Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập các họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
-Trình những báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
– Kiến nghị mức cổ tức được trả; được quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
– Kiến nghị việc tổ chức lại, về giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty; 
Tuyển dụng, giám sát, đánh giá và bồi dưỡng quản lý
Định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển của tổ chức
Thiết lập hệ thống quản trị
Quản trị tổ chức và mối quan hệ với giám đốc điều hành
Ủy thác
Giám sát và điều khiển 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments