Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpBan kiểm soát là gì? Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm...

Ban kiểm soát là gì? Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát

Ban kiểm soát là một bộ phận của cơ cấu quản lý công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty thành lập nhằm hỗ trợ cơ quan này đảm bảo hoạt động quản lý và kiểm soát là hợp lý và hợp pháp. Quản trị doanh nghiệp; phù hợp với pháp luật, quy định và quyết định của cơ quan.

ban kiểm soát

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là gì?

Ban kiểm soát là một bộ phận của cơ cấu quản lý công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty thành lập nhằm hỗ trợ cơ quan này đảm bảo hoạt động quản lý và kiểm soát là hợp lý và hợp pháp. quản trị doanh nghiệp; phù hợp với pháp luật, quy định và quyết định của cơ quan.

Ban kiểm soát tiếng anh là gì?

Ban kiểm soát tiếng Anh là Board of Supervisors , trong đó:
Board là danh từ được dùng để chỉ ban, bộ hoặc Ủy ban
Supervisors là danh từ dùng để chỉ người giám sát, người giám thị.

Xem thêm ban kiểm soát công ty TNHH

Cơ cấu tổ chức ban kiểm soát

 • Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên; nhiệm vụ của Giám sát viên được giới hạn trong năm năm và họ có thể được bầu lại với số thời hạn không giới hạn.
 • Theo nguyên tắc đa số, Kiểm soát viên chọn một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Điều lệ công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban kiểm soát.
 • Trên một nửa số thành viên Ban kiểm soát phải là người thường trú tại Việt Nam. Trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác, Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian cho công ty.

Chức năng của ban kiểm soát

ban kiểm soát

Chức năng của Ban kiểm soát bao gồm : kiểm tra và báo cáo về tính hợp lý, hợp pháp của hoạt động điều hành của công ty cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty; ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính; đề xuất các biện pháp bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty; và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ.

Xem thêm :ban kiểm soát công ty cổ phần

Nhiệm vụ và quyền của ban kiểm soát

ban kiểm soát

Theo quy định của Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2014, Ban kiểm soát của công ty cổ phần có các quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 2014 và được tóm gọn lại như sau :
Ban kiểm soát có trách nhiệm và quyền hạn giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty cũng như kế toán, thống kê và báo cáo tài chính, đảm bảo tính trung thực, hợp pháp và hệ thống, thống nhất. Báo cáo. Người quản lý công ty nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì phải kịp thời báo cho Hội đồng quản trị bằng văn bản, đôn đốc yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và có biện pháp khắc phục hậu quả

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm đánh giá môi trường kinh doanh, tài khoản tài chính của công ty và đánh giá báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc trước khi trình báo cáo thẩm định. tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Kiểm tra, đánh giá và đánh giá hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo doanh nghiệp là những việc nên làm.
Ban kiểm soát của công ty cổ phần có trách nhiệm xem xét sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty cũng như việc quản lý và điều hành các hoạt động của công ty theo trình tự sau đây:

 • Kiểm tra. trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày Ban kiểm soát nhận được yêu cầu theo quy định hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  Sau khi kiểm tra, Ban kiểm soát phải cung cấp báo cáo cho cổ đông được yêu cầu hoặc Hội đồng quản trị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo yêu cầu.
  Trong trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát có thể đề xuất với Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và điều hành của Công ty.
  Ban kiểm soát có quyền tranh thủ sự giúp đỡ của bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài để đảm bảo rằng các trách nhiệm của mình được thực hiện. Ngoài ra, trước khi trình các báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được tham khảo ý kiến.
  Ban kiểm soát có quyền cung cấp thông tin về hoạt động của công ty dưới các hình thức sau: – Được gửi đồng thời và giống như thông báo, phiếu lấy ý kiến, nghị quyết và biên bản họp cho các thành viên Hội đồng quản trị. .
 • Kiểm soát viên của Ban kiểm soát được tiếp cận với các hồ sơ và hồ sơ của công ty, cũng như có quyền đến văn phòng của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc để đảm bảo an toàn cho họ. giám sát
  Thành viên quản lý công ty cổ phần có nghĩa vụ cung cấp ngay cho Ban kiểm soát các thông tin, tài liệu liên quan đến công việc quản lý, kiểm soát cũng như hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát.

Xem thêm :công ty cổ phần có buộc phải có ban kiểm soát không

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments